Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: www.plzakzplzne.cz
Provozovatel: Plzák z Plzně, s.r.o.
Sídlo/bydliště: Dřevěná 101/7, Plzeň 301 00, Česká republika
IČ: 291 59 041
Zapsaná: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27689
Email: info@plzakzplzne.cz
Telefon + (00) 420 731 114 547
Kontaktní adresa a prodejna/provozovna: Dřevěná 101/7, Plzeň 301 00, Česká republika
Provozní doba prodejny: ST – PÁ 10:00 – 18:00
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět

 1. Tyto obchodní podmínky upravují:
  1. vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a právnické osoby nebo fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.plzakzplzne.cz (dále jen „internetový obchod“);
  2. informační povinnosti prodávajícího.
 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 3. V aktuální nabídce jednotlivých zboží v internetovém obchodě prodávajícího mohou být některá ustanovení upravena odlišně od obchodních podmínek, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

III. Informace

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující hradí jeho náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory).
 2. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, ve kterém je povinen uvést údaje povinné údaje pro uzavření smlouvy.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů jednotlivého zboží, zvolí způsob platby a způsob doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno překontrolovat zadané údaje a případně je měnit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Odesláním objednávky potvrzuje kupující správnost odeslaných údajů. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů.
 5. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že vystavené zboží v internetovém obchodě není návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Zasláním objednávky nedochází k uzavření smlouvy.
 6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Potvrzení o obdržení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 7. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající provede zasláním oznámením o dokončení objednávky doručeným na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Okamžik doručení oznámení o dokončení objednávky se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, prodávající kontaktuje kupujícího a dohodne se na novém obsahu objednávky. Následně zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu novou nabídku na uzavření smlouvy. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručené na e-mailovou adresu prodávajícího.
 9. Okamžikem uzavření smlouvy jsou práva a povinnosti ze smlouvy pro smluvní strany závazné. Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku do doby, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo kupujícího nebo písemně na e-mailovou adresu prodávajícího.
 10. V případě, že došlo ke zjevné chybě (technické nebo písemné) na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu přijetí objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky nebo přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu novou pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím doručené na e-mailovou adresu prodávajícího.
 11. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

V. Doručované zboží

 1. Prodávající odešle kupujícímu zboží nejpozději do 2 dnů od zaslání oznámení o potvrzení objednávky a zboží kupujícímu dle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději do 2 dnů od jejich odeslání, pokud není u jednotlivého zboží neuvedena jiná lhůta k dodání.
 2. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nepřevzetím zboží kupujícím bez zbytečného odkladu jeho možnosti jejího převzetí.
 4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu současně se zasílaným zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
 5. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 6. Cena a způsob doručení jsou uvedeny zde.

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na e-mailovou adresu nebo adresu sídla prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným po dohodě kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění (Reklamace)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě provedené reklamy,
  • se zboží hodí k účelu, pro který jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 5. V případě výskytu vady, která zakládá podstatné porušení smlouvy, může kupující v případě uplatnění vady požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 6. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu požadovanou volbu vyřízení současně s uplatněním vady, nejpozději bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující právo včas, má práva jako v případě nepodstatném porušení smlouvy.
 7. V případě výskytu vady, která zakládá nepodstatné porušení smlouvy, může kupující v případě uplatnění výskytu vady požadovat:
  • odstranění vady nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu požadovanou volbu vyřízení současně s uplatněním vady, nejpozději bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 12. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho provozovně, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že je součástí reklamace posouzení zboží, počíná lhůta 30 dnů ode dne doručení nebo předání zboží kupujícím prodávajícímu.
 15. Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 19. V případě vrácení zboží, nového zboží nebo v případě neuznání reklamace, zašle prodávající zboží zpět na adresu kupujícího, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na jiném způsobu doručení.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 21. Pokud není uvedeno u zboží jinak Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 22. Záruční doba zaniká v případě nakládání se zbožím v rozporu s doporučenými postupy.
 23. Kupující může uplatnit vadu prostřednictvím vzorového formuláře, který je dostupný zde.
 24. Pro urychlení řešení Vaší reklamace je žádoucí zaslat kopie faktury spolu se zbožím, které chcete reklamovat.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající:
  Společnost: Plzák z Plzně, s.r.o.
  Sídlo/Bydliště: Dřevěná 101/7, Plzeň 301 00, Česká republika
  IČ: 291 59 041
  DIČ:
  Telefon: + (00) 420 731 114 547
  E-mail: info@plzakzplzne.cz
  Kontaktní adresa: Dřevěná 101/7, Plzeň 301 00, Česká republika
 2. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).
 3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
 4. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům: smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.
 5. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
 6. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
 7. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
 8. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 9. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

IX. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.